اطلاعات تماس مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

نشانی: شیراز – خیایان زند – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس – طبقه ششم – معاونت آموزشی – مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

کد پستی: 7134814336

تلفن: 32305410-071 داخلی 7556

دورنگار: 32122268-071

وب سایت: ostad.sums.ac.ir

پست الکترونیکی: moh@sums.ac.ir

 

 

Healthmap.sums.ac.ir