اخبار

پرداخت كسورات بازنشستگي خدمت غير رسمي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري

Najmeh Shekarkhand

1396-11-3

معاون محترم /مدير محترم /رئيس محترم مركز بهداشت /شبكه بهداشت ودرمان/مركز آموزشي درماني /دانشكده /بيمارستان /و مراكز تحقيقات

 

موضوع : پرداخت كسورات بازنشستگي خدمت غير رسمي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري  

 

با سلام و احترام

  با توجه به اينكه از ابتداي سال 97 قانون اصلاح و دائمي شدن مديريت خدمات كشوري اجرا خواهد شد و در اين قانون مبناي محاسبه پرداخت كسورات بازنشستگي خدمات غير رسمي (سربازي - طرح نيروي انساني - دستياري - ضريب k - قراردادي و روز مزدي كه جز سنوات دولتي محسوب  شده و...) به آخرين حكم زمان پرداخت تغيير خواهد يافت  خواهشمند است به نحو شايسته اين موضوع به اطلاع كليه كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري اعم از غير هيات علمي و اعضاي محترم هيات علمي رسانده شود كه چنانچه فردي تا كنون نسبت به پرداخت بدهي اين ايام به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام ننموده سريعا به كارگزيني محل خدمت خود مراجعه و اقدامات لازم را انجام نمايد تا مشمول افزايش بدهي هاي هنگفت در سال آينده نگردد. بديهي است مسئوليت سهل انگاري و عدم پيگيري و پرداخت به عهده شخص مستخدم خواهد بود .

 


دكتر سيد جليل معصومي

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه