فراخوان جذب هیات علمی تعهدات خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1395-11-16


آگهی فراخوان جذب اعضای هیات علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سایت معاونت آموزشی این دانشگاه به آدرس
http://edu.mui.ac.ir
قرار گرفته است. متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 23/11/95 لغایت 27/11/95 با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.