فراخوان جذب هیات علمی پیمانی و تعهدات خدمت در دانشگاه علوم پزشکی سمنان1395-11-18


آگهی فراخوان جذب متعهدین خدمت در سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان به آدرس
www.semums.ac.ir

و در پرتال معاونت آموزشی دانشگاه و آگهی چهادرهمین فراخوان جذب پیمانی اعضای هیات علمی در سایت وزارت متبوع به آدرس
http://jazb.acc.behdasht.gov.ir

درج شده است.علاقمندان می توانند نسبت به ثبت نام به سایت های یاد شده مراجعه و ثبت نام نمایند.