ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1395-12-3ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از طریق سایت http://jazb.aac.behdasht.gov.ir در تاریخ مقرر انجام خواهد شد.