ثبت نام اینترنتی فراخوان پذیرش دانشجو دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی1395-12-3ثبت نام اینترنتی فراخوان پذیرش دانشجو دکتری تخصصی پژوهشی در محور روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیاز طریق پورتال این دانشگاه http://arakmu.ac.ir انجام خواهد شد.