مراسم بزرگداشت مقام استاد و آموزش ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز1396-2-17
مراسم بزرگداشت مقام استاد و روز آموزش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.
مکان: سالن های سینا و صدرا
زمان: 21 اردیبهشت ماه
ساعت : 10-13

از کلیه روئسای دانشکده ها، معاونین محترم آموزشی و مدیران محترم گروه ها و تمامی اعضای محترم هیات علمی دعوت به عمل می آید.