چشم انداز، رسالت، اهداف و وظایف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 

چشم انداز

مدیریت امور هیات علمی معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر آن است تا با توجه به ارزشهاي اسلامی و ایرانی و استفاده  از توانمندی های درون بخشی و فرصت های برون بخشي، با بهره گیری از کادر علمی توانمند و پویا و تجهیزات و سیستم های آموزشی و مراکز پژوهشی پیشرفته و نظام اداری پویا ، پاسخگوی انتظارات اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

همچنین این مرکز  با اعمال مدیریت یکپارچه تلاش می نماید تا یکی از مراکز مطرح در سطح کشور گشته و با بهره گیری از همه توان و نیروی انسانی خویش شایستگی خود را ظاهر سازد.

 

 

رسالت

مدیریت امور هیات علمی معاونت آموزشي دانشگاه قصد دارد با تكيه بر الطاف الهي و سرمايه هاي ارزشمند منابع انساني، بااستفاده از نيروهاي متخصص، كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاء هيئت علمي را ساماندهي نموده و با مديريت يکپارچه کليه امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي در جهت استفاده کامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي‌هاي آنان در راستاي ارتقاي کيفي و کمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشگاه گام بردارد.

 


اهداف

هدف مدیریت امور هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمي، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد.

در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد.


 

وظائف

1-پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد کمی و کیفی اعضای هیات علمی و انجام امور کارشناسی مرتبط در جهت ارتقای افقی(ترفیع)، ارتقای عمودی(تغییر مرتبه علمی به استادیاری،دانشیاری و استادی) و تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی به صورت قراردادی،پیمانی،رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

2-تهیه فهرست اسامی اعضاي هيات علمي که موعد بازنشستگی آنان فرارسیده، طرح در جلسات مربوطه، صدور حكم و برقراري حقوق و مزاياي بازنشستگي در كوتاه ترين زمان ممكن

3- برگزاری جلسات کمیته نیازسنجی جهت شناسايي دقيق نيازهاي پذیرش اعضاي هيات علمي همراه با اولويت بندي آن ها
4- تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی مرتبط با اعضای محترم هیات علمی
5- انجام مراحل مربوط به فرایند ترفیع اعضای هیات علمی

6-تكريم و قدرداني از اعضاي محترم هيات علمي نمونه، ارتقايافته، بازنشسته و معرفي اعضاي هيات علمي تازه استخدام شده

7- تهیه اطلاعات آماری اعضای هیات علمی به تفکیک شاخض های مختلف

8- ارتقای سطح کیفی و کمی محتوای سایت مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

9- تهیه و تنظیم بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه

10- شناسایی اعضای هیات علمی بازنشسته برتر جهت انتخاب به عنوان استاد افتخاری

11- عقد قرارداد با اعضای هیات علمی بازنشسته ممتاز پس از صدور حکم بازنشستگی جهت تکریم آن ها

12- عقد قرارداد با دکترای تخصصی موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه

13- ارائه پیشنهادات به هیات امنای دانشگاه جهت تصویب برخی موارد مرتبط با اعضای هیات علمی

14- تعیین اولویت های استخدامی اعضای هیات علمی در کمیته نیازسنجی و ارسال فهرست نهایی اولویت ها به مرکز امورهیات علمی وزارت متبوع جهت انجام فراخوان عمومی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

15- طی مراحل فراخوان از طریق سایت وزارت متبوع و تشکیل پرونده علمی متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیات علمی و بررسی پرونده علمی آنان و تعیین اولویت های موردنیاز (اولویت اول و دوم)

16- ارسال پرونده علمی متقاضیان پذیرفته شده به عنوان عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به هیات مرکزی جذب وزارت متبوع جهت اخذ مجوز

17- تخصیص ردیف و پست سازمانی مصوب هیات علمی به پذیرفته شدگان نهایی و تامین اعتبار حقوقی آنان جهت صدور حکم هیات علمی پیمانی