قوانین، تفاهم نامه و فرم ها
آئين نامه ها
فرم ها
فرایند هافرم های مربوط به مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات فرم

دانلود فرم

فرم ماموریتھای خارج از کشور

 

فرم ضرورت حضور در ماموریت

 

فرم درخواست صدور مجوز برای طی دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

 

فرم اخذ مجوز

فرم قرارداد حق التدریس

فرم تفاهم نامه همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته با دانشگاه

امتیازات قابل محاسبه جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی

فرم نیازسنجی عضو هیات علمی آموزشی (علوم پایه)

فرم نیازسنجی عضو هیات علمی آموزشی (بالینی)

فرم نیازسنجی عضو هیات علمی پژوهشی

فرم ترفیعات سالانه اعضای هیات علمی

فرم تقاضا برای تاسیس گروه آموزشی جدید و مستقل

جدول شماره یک: فعالیت های آموزشی

جدول شماره دو : اعضای هیات علمی راهنما و مشاور پایان نامه

فرم ارزشیابی سخنرانی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه

فرم درخواست عضویت در هیات ممتحنه و ارزشیابی

جدول خلاصه امتیازات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی برای ترفیع سالانه(کمیته منتخب دانشکده)

جدول برنامه عملیاتی

نکات لازم برای تکمیل فرم تعهدات اعضای هیات علمی

فرم بررسی صلاحیت علمی

فرم تسویه حساب اعضای هیات علمی