قوانین، تفاهم نامه و فرم ها
آئين نامه ها
فرم ها
فرایند ها

 

فرآیند های مربوط به مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات فرآیند

دانلود فرآیند

فرايند تهيه گزارشات مربوط به كميته هاي علمي، اجرايي اعضاي هيأت علميDress Code 

فرايند نيازسنجي عضو هيأت علمي به صورت پيماني

 

فرايند انتخاب و معرفي اعضا هيأت بورد تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه

فرايند صدور حكم استخدام عضو هيأت علمي به صورت پيماني

 

فرآیند پيگيري امور مربوط به جلسه طرح معرفت ويژه اساتيد دانشگاه

 

فرایند ارسال و تایید برنامه عملیاتی اعضاء هیات علمی

فرایند درخواست ماموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی