قوانین، تفاهم نامه و فرم ها
آئين نامه ها
فرم ها
فرایند ها
 

 

آئین نامه های مربوط به مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات آئین نامه

دانلود  آئین نامه

آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه


آئین نامه درخواست صدور مجوز برای طی دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

 

 شیوه نامه اجرایی ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه

 

دستورالعمل اجرایی ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی

آیین نامه جایزه و پایه تشویقی