مدیریت امور هیات علمی
معرفی مدیر
معرفی پرسنل
تماس با ما

 

شرح وظائف پرسنل شاغل در مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

 

کارشناس مسئول مدیریت امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

قاسم یوسفی سعدی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

تهيه نامه لاتين جهت اعضاي هيات علمي
شركت در جلسه كميته ترفيعات
تهيه دستور جلسه كميته نياز سنجي دانشگاه
تنظيم صورتجلسه كميته ترفيعات
تنظيم برنامه جلسه كميته ترفيعات ومدارك ترفيعات جهت طرح در جلسه
عودت مدارك ترفيعات سالانه اعضاي هيات علمي به دانشكده مربوطه
مكاتبه با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز انجام خدمات قانوني بصورت عضو هيات علمي
مكاتبه جهت اعطاي پايه تشويقي تمام وقت جغرافيائي
بررسي مدارك و مكاتبه جهت تمديد ماموريت آموزشي
پاسخگویی تلفنی جهت انجام امور اعضاي هيات علمي
انجام مكاتبات مربوط به اموراعضا هيات علمي
تنظيم تفاهم نامه همكاري اساتيد افتخاري
بررسي احكام اعضاي هيات علمي

تلفن گویا:

07132305410

شماره داخلی:

2359

کارشناس مدیریت امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

نجمه شکرخند

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

مسئول وب سایت مدیریت امور هیات علمی دانشگاه(ارتقاي سطح كيفي و كمي محتواي سايت)
بررسي تمامي ارجاعيات کارتابل مدير واحد و پيگيري نامه های کارتابل ایشان تا زمان اقدام
پیگیری نامه های وارده به اتوماسیون اداری و پیگیری امور مصوبات جلسات واحد

پیگیری امور مربوط به شورای ترفیعات دانشگاه (شرکت در جلسات ،تهيه و تنظيم صورت جلسه و تهيه و تنظيم نامه هاي مربوط به تذكر آموزشي و پژوهشي جهت ارسال به اساتيد)
انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی اعضاء هيات علمي: دریافت فرم هاي مربوطه از طریق ایمیل- ورود اطلاعات در بانک عملیاتی – ارسال ایمیل دریافت به اعضاء هیات علمی و پیگیری زمان پایش

هماهنگی تشکیل جلسات شورای ماموریت آموزشی در تاریخ مناسب با حضور همه اعضاء و تهیه صورتجلسه
تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه
تهیه و تنظیم فرآیندهای مربوط به طرح آتنا و تهيه آمار و اطلاعات اعضاي هيات علمي به تفكيك شاخص هاي مختلف و تهیه و تنظیم جدول برنامه عملیاتی واحد
پیگیری امور مربوط به مدیریت گروه های آموزشی دانشگاه (اطلاع رسانی به روسای دانشکده های مربوطه در خصوص اتمام دوره دو ساله مدیریت گروه های آموزشی و درخواست اظهارنظر از آنها در خصوص تعیین مدیر گروه جدید یا ابقای مدیر گروه پیشین)

پیگیری امور مربوط به اساتید قراردادی (اطلاع رسانی به روسای دانشکده های مربوطه در خصوص اتمام دوره یک ساله اساتید قراردادی و درخواست اظهار نظر از آن ها در خصوص تمدید دوره قرارداد اساتید)
تنظیم فرایند های مربوط به واحد و تهیه و تنظیم گزارش عملکرد واحد
هماهنگی تشکیل جلسات صلاحیت علمی اعضاء هیات علمی در تاریخ مناسب با حضور همه اعضاء و تهیه صورتجلسه صلاحیت علمی اعضاء هیات علمی

تلفن گویا:

07132305410

شماره داخلی:

7765

کارشناس مدیریت امور هیات علمی  و دبیرخانه هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی:

نسرین رفیعی نژاد

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

پي گيري امور هيأت مميزه آموزشي (دریافت و بررسی اولیه پرونده های آموزشی ارتقا- برنامه ریزی و هماهنگي برگزاري جلسات - تنظيم دستور جلسه-پيگيري مصوبات )
پي گيري امور هيأت مميزه آموزشي (دریافت و بررسی اولیه پرونده های آموزشی ارتقا- برنامه ریزی و هماهنگي برگزاري جلسات - تنظيم دستور جلسه-پيگيري مصوبات )
دریافت و بررسی اولیه و آماده سازی پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی برای طرح در هیات ممیزه آموزشی-کمیسیون تخصصی ماده یک و هیات ممیزه دانشگاه
ثبت آیین نامه و فرم های ارتقا در صفحه دبیرخانه هیات ممیزه و به روز رسانی صفحه
پی گیری امور جلسه ها و صورت جلسه های تحول در آموزش
کارشناس دبیرخانه انتخاب استاد نمونه و هماهنگی برگزاری مراسم روز استاد

تلفن گویا:

07132305410

شماره داخلی:

7350

 

مسئول دفتر مدیریت امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

نسیم باغبان

 

میزان تحصیلات:

دیپلم

برنامه ریزی هفتگی و اولویت بندی در امور محوله
هماهنگی جلسات مدیر واحد
تایپ نامه های اداری واحد و کارگزینی امور هیأت علمی
هماهنگی ملاقاتهای حضوری ارباب رجوع
اقدامات اتوماسیون اداری
ارجاع نامه های واحد به کارشناسان و واحدهای مربوطه به صورت دستی
پی گیری و برقراری تماسهای مدیر واحد با مسئولین
پی گیری درخواست های و ملزومات اداری واحد

تلفن گویا:

07132305410

شماره داخلی:

7556